# Thu thập danh sách

Thu thập danh sách tương tự như các kiểu thu thập khác với PHPScraper:

$web = new \Spekulatius\PHPScraper\PHPScraper;

/**
 * Chuyển hướng đến trang test, trang này chứa:
 *
 * <h2>Example 1: Unordered List</h2>
 * <ul>
 *   <li>Unordered list item 1</li>
 *   <li>Unordered list item 2</li>
 *   <li>Unordered list item with <b>HTML</b></li>
 * </ul>
 *
 * <h2>Example 2: Ordered List</h2>
 * <ol>
 *   <li>Ordered list item 1</li>
 *   <li>Ordered list item 2</li>
 *   <li>Ordered list item with <i>HTML</i></li>
 * </ol>
 */
$web->go('https://test-pages.phpscraper.de/content/lists.html');

/**
 * Chỉ danh sách không có thứ tự (<ul>)
 *
 * [
 *   "type" => "ul",
 *   "children" => ... // List of childNodes
 *   "children_plain" =>
 *   [
 *     "Unordered list item 1"
 *     "Unordered list item 2"
 *     "Unordered list item with HTML"
 *   ]
 * ]
 */
var_dump($web->unorderedLists);

/**
 * Chỉ danh sách có thứ tự (<ol>)
 *
 * [
 *   "type" => "ul",
 *   "children" => ... // List of childNodes
 *   "children_plain" =>
 *   [
 *     "Ordered list item 1"
 *     "Ordered list item 2"
 *     "Ordered list item with HTML"
 *   ]
 * ]
 */
var_dump($web->orderedLists);


// Cả hai danh sách kết hợp (như trên)
var_dump($web->lists);

Danh sách lồng nhau

Hiện tại, danh sách lồng nhau không được hỗ trợ. Danh sách lồng nhau được đính kèm với kết quả dưới dạng children để xử lý thêm.