# Điều hướng

Đa số là PHPScraper phân tích và thu thập nội dung trang web, thì bạn có thể sử dụng nó để điều hướng trang web. Các ví dụ bên dưới sẽ cho bạn thấy cách lướt quanh trang web.

# Sử dụng URL để điều hướng

Bạn có thể điều hướng bất kỳ URL nào. Các URL này thường được lấy từ phân tích liên kết.

$web = new \Spekulatius\PHPScraper\PHPScraper;

// Bắt đầu bằng trang test #1.
$web->go('https://test-pages.phpscraper.de/navigation/1.html');

// In tiêu đề để xem chúng ta thực sự ở đúng trang hay không...
echo $web->h1[0];   // 'Page #1'

// Điều hướng đến trang test số 2 bằng cách sử dụng URL tuyệt đối.
$web->clickLink('https://test-pages.phpscraper.de/navigation/2.html');

// In tiêu đề để xem chúng ta thực sự ở đúng trang hay không...
echo $web->h1[0];   // 'Page #2'

# Sử dụng Anchor Texts để điều hướng

Bạn có thể sử dụng anchor text trên trang web để nhấn vào liên kết để điều hướng:

$web = new \Spekulatius\PHPScraper\PHPScraper;

// Bắt đầu bằng trang test #1.
$web->go('https://test-pages.phpscraper.de/navigation/1.html');

/**
 * Trang này chứa:
 *
 * <a href="2.html">2 relative</a>
 */

// In tiêu đề để xem chúng ta thực sự ở đúng trang hay không...
echo $web->h1[0];   // 'Page #1'


// We navigate to the test page #2 using the text it has on the page.
$web->clickLink('2 relative');

// In tiêu đề để xem chúng ta thực sự ở đúng trang hay không...
echo $web->h1[0];   // 'Page #2'

Chức năng cơ bản này sẽ cho phép bạn điều hướng các trang web.