# Thu thập thẻ Meta

Việc lấy thẻ meta cũng giống như thẻ header. Bên dưới là một vài ví dụ:

# Thẻ meta Author, Description và Image

Ví dụ bên dưới sẽ lấy ba thuộc tính:

 • thẻ Meta Author,
 • thẻ Meta Description and
 • thẻ Meta Image URL
$web = new \Spekulatius\PHPScraper\PHPScraper;

/**
 * Điều hướng đến trang test. Trang này chứa:
 *
 * <meta name="author" content="Lorem ipsum" />
 * <meta name="keywords" content="Lorem,ipsum,dolor" />
 * <meta name="description" content="Lorem ipsum dolor etc." />
 * <meta name="image" content="https://test-pages.phpscraper.de/assets/cat.jpg" />
 */
$web->go('https://test-pages.phpscraper.de/meta/lorem-ipsum.html');

// Lấy thông tin:
echo $web->author;     // "Lorem ipsum"
echo $web->description;   // "Lorem ipsum dolor etc."
echo $web->image;      // "https://test-pages.phpscraper.de/assets/cat.jpg"

# Meta Keywords

Thẻ meta keywords là một mảng và sẽ được phân chia tùy theo mong muốn của bạn:

$web = new \Spekulatius\PHPScraper\PHPScraper;

/**
 * Điều hướng đến trang test. Trang này chứa:
 *
 * <meta name="keywords" content="one, two, three">
 */
$web->go('https://test-pages.phpscraper.de/meta/keywords/parse-spaces.html');

// in các từ khóa dưới dạng một mảng
var_dump($web->keywords);  // ['one', 'two', 'three']

Bạn có thể lấy chuỗi keywords gốc:

$web = new \Spekulatius\PHPScraper\PHPScraper;
$web->go('https://test-pages.phpscraper.de/meta/keywords/parse-spaces.html');

// In các từ khóa dưới dạng chuỗi
echo $web->keywordString;  // "one, two, three"

TIP

Điều này chỉ đề cập đến các từ khóa trong thẻ meta "keywords". Bạn cũng có thể sử dụng PHPScraper để lấy các từ khóa nội dung).

# Kết hợp các thẻ meta

Nếu bạn muốn lấy toàn bộ thuộc tính thẻ meta, bạn có thể tạo mới và sử dụng phương thức metaTags. Nó sẽ trả về các phương thức đã nhắc bên trên dưới dạng mảng:

/**
 * lấy meta được thu thập dưới dạng một mảng
 *
 * @return array
 */
public function metaTags()
{
  return [
    'author' => $this->author(),
    'image' => $this->image(),
    'keywords' => $this->keywords(),
    'description' => $this->description(),
  ];
}

Từ ví dụ trên sẽ được sử dụng như sau:

$web = new \Spekulatius\PHPScraper\PHPScraper;
$web->go('https://test-pages.phpscraper.de/meta/keywords/parse-spaces.html');

var_dump($web->metaTags);
/**
 * Sẽ in:
 *
 * [
 *   'Lorem ipsum',
 *   'https://test-pages.phpscraper.de/assets/cat.jpg',
 *   ['one', 'two', 'three'],
 *   'Lorem ipsum dolor etc.',
 * ]
 */

# Các thẻ Meta bị thiếu

Nếu bạn cần lấy thuộc tính thẻ meta khác, vui lòng đọc contribution guidelines trước khi tạo pull request hoặc issue trên github (opens new window).