# Show Case

Ngoài hướng dẫn ra còn có các thư viện và composer package cũng đang sử dụng PHPScraper. Bạn có thể xem lại code để tìm hiểu thêm về các trường hợp sử dụng cụ thể.

Nếu bạn muốn thêm dự án của mình, vui lòng gửi PR.