# Ủng hộ

# Thêm ví dụ

Nếu bạn cần thêm các ví dụ, hãy kiểm tra tests (opens new window). Có các ví dụ khác về cách thu thập dữ liệu từ các trang web.

# Bug và các vấn đề khác

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ lỗi hoặc vấn đề nào có tính chất tương tự, vui lòng nêu issue trên GitHub (opens new window). Đừng quên bao gồm thông tin chi tiết để tái tạo vấn đề.

# Hỗ trợ thương mại

Hỗ trợ cho các ứng dụng thương mại, giấy phép thương mại, phát triển tùy chỉnh, v.v. có thể được trao đổi (opens new window).