# Hướng dẫn đóng góp

Trang này chứa các hướng dẫn để đóng góp cho dự án này. Xin vui lòng xem lại các nguyên tắc này trước khi gửi bất kỳ pull request nào.

# Pull Requests

Quá trình kéo yêu cầu khác nhau đối với các tính năng và lỗi mới. Trước khi gửi một kéo yêu cầu cho một tính năng mới, trước tiên bạn nên tạo sự cố với [Đề xuất] trong tiêu đề. Đề xuất cũng nên mô tả tính năng mới như các ý tưởng thực hiện. Đề xuất sau đó sẽ được xem xét và được chấp thuận hoặc bị từ chối. Khi một đề xuất được chấp thuận, một pull request có thể được tạo triển khai tính năng mới. Kéo các yêu cầu không tuân theo nguyên tắc này sẽ bị đóng ngay lập tức.

Pull request về lỗi có thể được gửi mà không tạo ra bất kỳ vấn đề đề xuất nào. nếu bạn tin rằng bạn biết về giải pháp cho một lỗi đã được gửi trên GitHub, xin vui lòng để lại một bình luận chi tiết sửa chữa đề xuất của bạn.

# Yêu cầu tính năng

Dự án này tuân theo các tiêu chuẩn mã hóa PSR-0, PSR-1 và PSR-2.

# Nguyên tắc coding

Dự án này tuân theo các tiêu chuẩn mã hóa PSR-0, PSR-1 và PSR-2.